Бетонови изделия с въображение!

Защита на лични данни

„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД спазва строги правила и етични принципи при обработване на лични данни / в това число имена, електронна поща, мобилен номер/. Ние имаме задължението да обработваме личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние събираме личните Ви данни с цел изготвяне на оферта и евентуална последваща продажба и доставка на бетонови изделия, и не ги обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Ние поддържаме личните Ви данни във вид, който позволява да Ви идентифицираме за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни. Контактните форми не записват данни в сайта ни, единствено изпращат попълнените полета от формите до имейл адреса geoton@geoton.com

Всички служители на „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля, да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.